Utbildning och konsulttjänster inom transport av farligt gods. Validerare av ”känd avsändare” av flygfrakt.


  • Validerare av ”känd avsändare” för flygfrakt.


  • Säkerhetsrådgivare farligt gods (Dangerous goods safety adviser - DGSA) - inom samtliga transportslag.


  • Konsulttjänser – er expert inom farligt gods transporter i alla klasser/alla transportslag.


  • Utbildning – vi utbildar all personal som berörs av transport av farligt gods. ADR - landsväg, RID - järnväg, IMDG - sjö, ICAO-TI/IATA-DGR - flyg.


  • Transporter – vi utför transporter av farligt gods vilket innebär transporter av klass 1 (explosivt) och klass 7 (radioaktivt). ”Vanligt farligt gods” fixar vi också.....
ADR Landsväg RID Järnväg IMDG Sjö ICAO-TI/IATA-DGR Flyg