Validering av avsändare som vill skicka flygfrakt


Farligt Gods Hjälpen AB är certifierat av Transportstyrelsen att validera avsändare som vill skicka flygfrakt. Detta görs genom besök på företaget där man kontrollerar att kraven för luftfartsskyddet uppfylls. En validerare måste vara opartisk och inte ha några intressen i de företag han ska validera.

"Känd avsändarkonceptet bygger på att den kända avsändaren vidtar vissa säkerhetsåtgärder vid hantering av frakt/post som ska transporteras med flyg, vilket gör att frakten sedan kan hanteras enligt ett förenklat förfarande av den som ombesörjer flygfrakten.

Kraven för känd avsändare återfinns i förordning (EG) nr 300/2008 och tillhörande tillämpningsbestämmelser.

Det är ett helt frivilligt att bli känd avsändare, frakt kan även hanteras från ett företag som inte är känd avsändare, men då måste den säkerhetskontrolleras innan den lastas ombord på ett luftfartyg.

Från och med den 27 april 2012 är det inte längre möjligt att teckna ett känd avsändaravtal med en fraktagent. Ett företag som vill ha status som känd avsändare måste därför ha ett godkännande av Transportstyrelsen.

Ett företag som idag har ett känd avsändaravtal med en fraktagent måste senast den 29 april 2013 vara godkänd av Transportstyrelsen för att behålla sin status som känd avsändare."

Läs mer från Transportstyrelsen om känd avsändare flygfrakt»